Đề bài : Tìm số ??? 

 

Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé