Câu 1. Ba chị công nhân được chia một số tiền thưởng như sau: số tiền của chị An và chị Ba là 200.000 đồng, số tiền của chị Ba và chị Cúc là 150.000 đồng, số tiền của chị Cúc và chị An là 220.000 đồng. Hỏi mỗi người được thưởng bao nhiêu tiền? Câu 2. Có bao nhiêu viên gạch còn thiếu? Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống 1 4 5 ? 2 3 6 ? Câu 4. Một người bán kem có 6 loại kem khác nhau. Nếu mỗi lần ông ta bán hai que kem với hai hương vị khác nhau thì ông có thể bán được bao nhiêu lần như vậy? Câu 5. Sử dụng chìa khoá (key) dưới đây, làm phép tính X, Y, Z với các giá trị bao xung quanh nó Key: | \$=1 | @=2 | &=3 @ $ & $ & & Y @ @ & @ $ & $ X Z & @ @ $ X=? | Y=? | Z=? Câu 6. Từ 10 đến 1.000 có bao nhiêu số tự nhiên mà tổng các chữ số của số đó bằng 9? Câu 7. An cần đem 11 bình nước cho cửa hàng. An chỉ có thể mang 3 bình một lúc, vậy số lần tối thiểu An phải đi lại là bao nhiêu? a. 5 b. 4 1/2 c. 1/2 d. 5 1/2 e. 4 Câu 8. Tìm hai số tiếp theo của dãy số sau: 9 | 7 | 12 | 10 | ? | ?