1. Cài đặt Visio studio code
Download file từ trang của microsoft
https://code.visualstudio.com/Download
2. Tạo 1 thư mục folder 
Tạo folder learnHTML để chứa các file html, mà mình sẽ học sau nàyCó thể sẽ hiện thông báo bạn có tin tưởng các tập tin trong folder này không, chọn Yes
3. Tạo file HTML đầu tiên 

Ví dụ: Tạo file index.html nằm trong thư mục learnHTML, có nôi dung như sau
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Page Title</title>
    </head>
    <body>
 
        <h1>My First Heading</h1>
        <p>My first paragraph.</p>
 
    </body>
</html>
4. Chạy file index.html 
5. Một số tool lập trình HTML online

    https://codepen.io/pen/

    https://www.w3schools.com/tryit/tryit.asp?filename=tryhtml_default

    https://jsfiddle.net/
1.a. Bài tập cài đặt Visual studio code

  b. Viết 1 file html index.html, với nội dung như sau

       Hello world, I am ....


2. Bài tập đăng ký tài khoản host website c# somee.one, chọn tên miền domain mình thích

      Ví dụ : http://nhatkhang.somee.com/


3. Đưa file index.html lên server somee.one


4.a.  Bài tập xem source code html 1 trang web tin tức và chỉnh sửa nội dung trên trình duyệt

   b. Bài tập hiểu được client và server