ĐỀ 9 Bài 1: Thực hiện phép tính : a)  –167 . 67 – 34 – 67. 34 –167      b)  –29 . 85 – 47 – 85. 47 – 29      c)    69. 45 31. 45 . d) 1– 2 3 – 4 5 – 6 ... 2017 – 2018     . Bài 2: Tìm số nguyên x biết: a) –12 – 5. 30 – 23  x  b) 3 1 27 x    Bài 3: Tìm các số nguyên n sao cho n –1 là ước của 15. Bài 4: Cho tập hợp A x x        | 5 5 a) Viết A dưới dạng liêt kê các phần tử b) Tính tổng các số nguyên x thuộc A .