Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và ban hành .Sách gồm bốn phần về Địa Lý :Dân cư , Kink tế , Sự phân hóa lãnh thổ và Địa lý địa phương cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý …

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9 :

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

 • Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
 • Bài 2. Dân số và gia tăng dân số
 • Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
 • Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống
 • Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

ĐỊA LÍ KINH TẾ

 • Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
 • Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.
 • Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.
 • Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
 • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
 • Bài 15. Thương mại và du lịch
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

 • Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
 • Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng
 • Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
 • Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
 • Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ
 • Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
 • Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
 • Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bài 28. Vùng Tây Nguyên
 • Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
 • Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
 • Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ
 • Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
 • Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
 • Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo
 • Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
 • Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

 • Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố
 • Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
 • Bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)