Bài Tập Mĩ Thuật 7

 
Cuốn sách “Bài tập mĩ thuật 7” do Nhà xuất bản giáo dục phát hành cung cấp cho các em các bài vẽ.Nhận xét