Các bài tập trong sách Thực hành âm nhạc 7 được biên soạn trên cơ sở cấu trúc chương trình âm nhạc lớp 7 nhằm củng cố, xây dựng và phát triển năng lực âm nhạc của học sinh, giúp các em mạnh dạn tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể trong nhà trường và xã hội, qua đó giáo dục tình cảm đạo đức, hướng các em tới cái đẹp trong cuộc sống.