Công thức ở trên là để tạo ra trường hợp trong hình.Edge Permutations (4 cases)

TH1 (chữ U): R U' R U R U R U' R' U' R2

Công thức: (R2 U) (R U R' U') (R' U') (R' U R')
TH2 (chữ U): R' U R' U' R' U' R' U R U R2

Công thức: (R U' R U) (R U) (R U') (R' U' R2)
TH3 (chữ Z): U2 R' U' R2 U R U R' U' R U R U' R U' R'

Công thức:

*U R’ U’ R U’ R U R U’ R’ U R U R2 U’ R’ U

*R’ U’ R U’ R U R U’ R’ U R U R2 U’ R’ U2
TH4 (chữ H): L2 R2 D' L2 R2 U2 L2 R2 D' L2 R2

Công thức: (M'2 U) (M'2 U2) (M'2 U) M'2Corner Permutations (3 cases)TH 1 (chữ A): R2 B2 R F R' B2 R F' R


Công thức: x (R' U R') D2 (R U' R') D2 R2 x'
TH2 (chữ A): R' F R' B2 R F' R' B2 R2

Công thức: x R2 D2 (R U R') D2 (R U' R) x'
TH3 (chữ E): L' B L F' L' B' L F2 R B' R' F' R B R'

Công thức: x’ (R U’ R’ D) (R U R’ D’) (R U R’ D) (R U’ R’ D’)J Permutations (2 cases)TH1: R U2 R' U' R U2 L' U R' U' L

Công thức: (R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U')
TH2: R2 D R D' R F2 L' U L F2

Công thức: (R' U L') U2 (R U' R') U2 (L R U')R Permutations (2 cases)TH1: U' R U' B L' B' R' B L B' U' R U2 R'

Công thức: (L U'2) (L' U'2) (L F' L' U' L U) (L F L'2 U)
TH2: U R2 F R U R U' R' F' R U2 R' U2 R

Công thức: (R' U2) (R U2) (R' F R U R' U') (R' F' R2 U')N Permutations (2 cases)TH1: U L U' R U2 L' U L R' U' R U2 L' U R'

Công thức: R U' R' U l U F U' R' F' R U' R U l' U R'
TH2: U R' U L' U2 R U' R' L U L' U2 R U' L

Công thức:R’ U R U’ R’ F’ U’ F R U R’ F l’ U’ l U’ R[hr]G Permutations (4 cases)TH1: F' U' F R2 D B' U B U' B D' R2

Công thức: (R'2 u) (R' U R' U' R u') R'2 y' (R' U R)
TH2: B U B' R2 D' F U' F' U F' D R2

Công thức: (R'2 u' R U') (R U R' u R2) y (R U' R')
TH3: F2 D' L U' L U L' D F2 R U' R'

Công thức: (R U R') y' (R'2 u' R U') (R' U R' u R2)
TH4: F2 D R' U R' U' R D' F2 L' U L

Công thức: (R' U' R) y (R'2 u R' U) (R U' R u' R'2)
Cách nhận biết: đầu tiên xoay mặt U để đưa block 1x1x2 về đúng vị trí. Ta có 1 mặt có 2 chấm màu trùng nhau, xoay cube để đưa 2 chấm màu đó về bên trái. Lúc này dựa vào vị trí của block 1x1x2 nằm ở phía dưới, trên, phải dưới hay phải trên mà xác định trường hợp tương ứng.The Rest (4 cases)TH1 (chữ F): U R2 F R F' R' U' F' U F R2 U R' U' R
Công thức: (R U' R' U) R2 y (R U R' U') F' d (R'2 F R F')
TH2 (chữ T): R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'

Công thức: (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U' R U) (R' F')
TH3 (chữ V): R' B' R' B R B2 D B D' B U R U' R

Công thức:

R’ U R’ U’ y R’ F’ R2 U’ R’ U R’ F R F
TH4 (chữ Y): F R' F' R U R U' R' F R U' R' U R U R' F'

Công thức: (F R U') (R' U' R U) (R' F') (R U R' U') (R' F R F')