Cuốn sách “Bài tập âm nhạc 7” do nhà Xuất bản Giáo dục ấn bản cung cấp cho các em học sinh các bài tập âm nhạc để thực hành.