Khoa học không có biên giới vì tri thức thuộc về nhân loại và là ngọn đuốc soi sáng thế giới 

Louis Pasteur


Hòa bình chung  và lâu dài chỉ có thể được thiết lập trên cơ sở công bằng xã hội

Lời mở đầu Công ước tổ chức lao động quốc tế


Không có cái lò nào đốt tiền mạnh bằng chiến tranh

Cicero


Cuộc cách mạng công nghiệp thực chất không có cả khởi đầu lẫn kết thúc. Đi tìm thời điểm bắt đầu của nó là việc vô ích

Eric Hobshawm


Các chiến dịch quân sự xuyên suốt lịch sử luôn phải chịu hạn chế từ vấn đề hậu cần tiếp tế

Napoleon


Người giỏi hơn chỉ nên làm giày còn người dốt hơn thì nên làm mũ

David Ricardo


Bạn có một bí mật. Và đó là thứ bạn sẽ không cho ai biết. Bởi vì bạn không tin ai cả


Sự khác biệt của tránh thuế và trốn thuế là độ dày bức tường nhà giam