Đấm nhau chí chóe, hay khỏi đỡ, đọc là biết liền !!