1. Vào trang Namesilo.com
    Login thành công 
    Sau đó nhấn vào  nút My Account

2. Vô trang chủ của tài khoản namesilo
Sau đó chọn Manage my domains 3. Chọn tên miền muốn chỉnh sửa

4. Để thêm các file A, AAAA, CNAME, MX, TXT/SPF, SRV, CAA 
Chỗ DNS Records chọn Update


5. Trang Manage DNS
    Có thể thêm xóa sửa file A, AAAA, CNAME, MX, TXT/SPF, SRV, CAA theo ý thích
    
    Host
         Trong trường Tên/Máy chủ/Bí danh, hãy nhập @ hoặc để trống trường này.
         Máy chủ của bạn có thể yêu cầu bạn nhập miền có định dạng như yourdomain.com vào trường này.
         Các bản ghi DNS khác có thể cho biết nội dung bạn phải nhập.

    TTL là thời gian tồn tại của file TXT