TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ TOÁN - TIN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 – CHƯƠNG III Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) Mã đề thi 209 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ và tên :..................................................................... Lớp: ............................. I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đường thẳng  có véc-tơ chỉ phương u  (2;1)  , véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng là A. n  (2;1)  B. n    ( 2; 1)  C. n  (1;2)  D. n   (1; 2)  Câu 2: Cho ABC bất kỳ với BC=a, CA=b, AB=c. Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. 2 2 2 b a c acCosA    2 B. 2 2 2 b a c acCosB    2 C. 2 2 2 b a c acCosA    2 D. 2 2 2 b a c acCosB    2 Câu 3: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3; -1) và B(1; 5) là A. 2 10 0 x y    B. 3 8 0 x y    C.     x y 3 6 0 D. 3 5 0 x y    Câu 4: Cho đường thẳng d có phương trình 2 3 3 x t y t        , tọa độ một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d là A. u   (3; 1)  B. u  (3;1)  C. u   (2; 3)  D. u  (2;3)  Câu 5: Hệ số góc của đường thẳng  có véc tơ chỉ phương u   (1; 2)  là A. 1 2 k  B. k  2 C. k  2 D. 1 2 k   Câu 6: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A(1; -2) và nhận n  ( 1;2)  làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là A. x y    2 4 0 B. x y    2 4 0 C.    x y 2 0 D. x y    2 5 0 Câu 7: Cho ABC có các cạnh BC=a, CA=b, AB=c. Diện tích của ABC là A. 1 sin 2 S bc B ABC  B. 1 sin 2 S bc C ABC  C. 1 sin 2 S ac B ABC  D. 1 sin 2 S ac C ABC  Câu 8: Đường thẳng 4 6 8 0 x y    có một véc-tơ pháp tuyến là A. n  (6;4)  B. n  (4;6)  C. n   (2; 3)  D. n  (2;3)  Câu 9: Khoảng cách từ điểm O(0;0) đến đường thẳng 3 4 5 0 x y    là A. 1 B. 0 C. 1 5 D. 1 5  Câu 10: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(2; -1) và nhận u  ( 3;2)  làm véctơ chỉ phương là A. 2 3 1 2 x t y t         B. 2 3 1 2 x t y t         C. 2 3 1 2 x t y t         D. 3 2 2 x t y t         II. TỰ LUẬN: Câu 1 : Cho ABC có các cạnh AB= 6cm; AC= 7cm; 30o A  . Tính diện tích ABC. Câu 2: Lập phương trình tham số của đường thẳng  đi qua A(1; -3) và song song với đường thẳng d: 2 1 4 2 x t y t        Câu 3: Lập phương trình tổng quát của đường thẳng '  đi qua B(3; -1) và vuông góc với đường thẳng d: 3 2 1 0 x y    . Câu 4 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2; 1) và đường thẳng : 1 2 2 x t y t         . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng  sao cho AM= 10 . ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------