Trường Thcs-Thpt Võ Thị Sáu Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình 10 Chương 3 2018 2019


TRƯỜNG THCS-THPT VÕ THỊ SÁU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 Họ và tên : ............................................... Môn: Hình học 10 Lớp: 10 Đề 1 Bài 1: (4,5 điểm) Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng  có phương trình 3 4 1 0 x y    . a. Tìm tọa độ 1 vecto pháp tuyến (VTPT) và tọa độ 1 vecto chỉ phương (VTCP) của  . b. Tính khoảng cách từ điểm N(4; 3)  đến đường thẳng  . c. Viết phương trình đường thẳng ' đi qua M (1; 2)  và vuông góc với đường thẳng  . d. Viết phương trình đường thẳng d qua E(5; 2)  và tạo với đường thẳng  một góc 45 . Bài 2: (4 điểm) Viết phương trình đường tròn ( ) C trong mỗi trường hợp sau a. ( ) C có tâm I(2; 1)  và đi qua điểm M (3;2). b. ( ) C có tâm I(5;1) và tiếp xúc với đường thẳng  có phương trình x y    2 2 0 . c. ( ) C đi qua 3 điểm A B C (5;3), (6;2), (3; 1)  . Bài 3 : (1.5 điểm) Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn ( ) C : 2 2 x y x y      4 4 6 0 và đường thẳng  : x my m     2 3 0 , với m là tham số thực. a. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn ( ) C . b. Tìm m để  cắt ( ) C tại 2 điểm phân biệt sao cho diện tích IAB đạt giá trị lớn nhất

Nhận xét