Cẩn thận

Cô ấy là mẹ tôi.
Anh ấy là cha tôi
Cô ấy là em gái tôi
Anh ấy là em trai tôi
Tôi là bạn của bạn

Cô ấy là ai ?
Cô ấy là em gái tôi
Đúng vậy
Tôi là em gái anh ấy
Anh ấy là anh trai tôi


Cô ấy là ai ?
Cô ấy là mẹ tôi.
Anh ấy là ai ?
Anh ấy là bạn tôi
Anh ấy tên là Gogo

Xin chào Gogo. Bạn có khỏe không ?
Tôi khỏe, cám ơn. Bạn có khỏe không ?
Tôi khỏe, cám ơn Gogo

Anh ấy là em trai tôi
Tôi là bạn của bạn
Xin chào, cha
Xin chào

Xin lỗi
Cám ơn