Từ vựng 

Hello      : Xin chào
Name     : Tên
What's your name ? :  Tên bạn là gì ? Mẫu câu

Xin chào.
Tên tôi là Gogo.
Tên bạn là gì ?
Tên tôi là Tony.
Bạn có khỏe không ?
Tôi khỏe, cám ơn.
Tạm biệt.