THÔNG TIN CHUNG

   Link học trực truyến Google Meet cô Khanh   : 
Thời khoá biểu + Báo bài tuần 15
CÁCH ĐỔI TÊN TÀI KHOẢN - BẬT QUYỀN MIC VÀ CAMERA - GOOGLE MEET 

DOWNLOAD PDF TÀI LIỆU SÁCH GIÁO KHOA 

Bộ cánh diều 
SGK Toán và Hoạt động trài nghiệm, sử dụng bộ cánh diều

      

Bộ chân trời sáng tạo 
Những bộ môn còn lại dùng SGK của Bộ chân trời sáng tạo