System - Rule message - Chỉ có môi trường dev mới show thông báo rule Trên stag đang bị khóa

 


Môi trường localhost

Môi trường stag


Đoạn code khóa show rule

Nhận xét