{{domain}}/d2d-nonsale/v1/api/sale-policy/get-menu

{
   "Keyword"""
}

{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Title""Thông báo",
        "Message""Thành công.",
        "ExMessage"null,
        "Popup"0
    },
    "Data": {
        "Result": [
            {
                "MenuId"1,
                "MenuName""Tra cứu chính sách"
            },
            {
                "MenuId"2,
                "MenuName""Bảng chính sách kinh doanh"
            }
        ],
        "Pagination"null
    }
}