I. Nồng độ phần trăm: (C%)

* Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Công thức: %=.100%

                        C% : nồng độ phần trăm của dung dịch (%)

                        mct : khối lượng chất tan (gam)

                        mdd : khối lượng dung dịch (gam) = mdung môi + mchất tan  


II. Nồng độ mol của dung dịch (CM)

* Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

Công thức :  =

                           CM  là nồng độ mol (mol/lit)

                           n    là số mol chất tan (mol)

                           Vdd là thể tích dung dịch (lit)

III. Công thức tính khối lượng riêng

   D= m/V                 m: Khối lượng (kg)

                               V: Thể tích (m3)

                               D: Khối lượng riêng ( kg/m3)