Log kibana All

 

Excel yêu câu đặc tả MBS (mô hình - hệ thống các dự án - ...)
https://fptcloud.sharepoint.com/:x:/s/ISC_DevOps_Team/EdksYm2UnxpLqQ-xp6YDz-sBMc_ipxAMgwLgYkiBNU6gnw?e=xbP5wF


http://kibana.isc.net/

sale-platform-web-admin

Nhóm Queue
   sale-platform-rule-engine                       
   sale-platform-producer-queue
   sale-platform-delay-queue
   sale-platform-consumer-queue                   

nhóm partner agg - bán cho đối tác TGDD: 
   sale-platform-PartnerAggregation-api        (C# API hỗ trợ TGDD)

nhóm mbs d2d core
   sale-platform-d2d-aggregation-api             (C# API của app MBS)
   sale-platform-nonsale-aggregation-api       (C# API của App MBS - tạo dtkd)
   sale-platform-ftel-aggregation-api
   sale-platform-dkol-aggregation-api
   sale-platform-order-api                              (C# tầng core)
   sale-platform-ftel-service-api                     (C# tầng core)

   sale-platform-account-api
   sale-platform-deploy-api
   sale-platform-identity-server-api
   sale-platform-ftel-gateway-api
   sale-platform-utility-api
   sale-platform-omnisell-api
   sale-platform-payment-api

Nhóm gateway
   sale-platform-gateway-api                          (C# validate-checksum-digest-dieu huong)


Nhận xét