Cấu hình

 Swagger
http://localhost:5000/consumer/docs/index.html
http://localhost:5000/consumer/api/Consumer/pushmail-demoNhận xét