II. KALI NITRAT KNO3 (ĐỌC THÊM)

1. Tính chất: KNO3 là chất rắn, tan nhiều trong nước, khi tan thu nhiệt, KNO3 bị nhiệt phân:

2KNO 2KNO2 + O2

2. Ứng dụng: KNO3 dùng chế tạo thuốc nổ, làm phân bón, bảo quản thực phẩm trong công nghiệp.

Sơ đồ tư duy: Một số muối quan trọng