CANXI HIĐROXIT Ca(OH)2

I. Tính chất hóa học Ca(OH)2 

- Ca(OH)2 có tính chất hóa học của một bazơ tan.

1. Làm đổi màu chất chỉ thị

- Làm đổi màu qùy tím thành xanh.

- Dung dịch phenolphatalein không màu thành màu đỏ.

2. Ca(OH)2  + axit → muối + nước (phản ứng trung hòa)

Phương trình hóa học : 

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

3. Dung dịch Ca(OH)2  + oxit axit → muối + nước 

Phương trình hóa học  

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3↓ + H2O


4. Ca(OH)2  + dung dịch muối → muối mới + bazo mới 

Phương trình hóa học  

Ca(OH)2 + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + CaCl2

II. Ứng dụng

- Làm vật liệu trong xây dựng.

- Khử chua đất trồng trọt.

- Khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật…

III. Thang PH 

 - pH = 7: Dung dịch là trung tính Thí dụ : nước cất có pH = 7

 - pH < 7: Dung dịch có tính axit, pH càng nhỏ độ axit càng lớn.

 - pH > 7: Dung dịch có tính bazơ, pH càng lớn độ bazơ càng lớn.

Sơ đồ tư duy: Một số bazo quan trọng