NONMETAl

Oxygen Là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí
  - Oxygen hóa lỏng ở -183°C
  - Oxygen có cháy bùng 

Photpho cháy mạnh trong oxi với ngọn lửa sáng chói, tạo khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột tan được trong không khí.

Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là sắt (II, III) oxit