ĐƠN CHẤT - HỢP CHẤT

1. Đơn chất : Đơn chất do 1 nguyên tố hoá học cấu tạo nên.
    - Đơn chất kim loại: Dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim : O2 , H2 , ...
    - Đơn chất phi kim: Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, không có ánh kim : Fe, Cu, Al, Zn, ...

2. Hợp chất : Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên
   + Hợp chất vô cơ: H2O, NaOH, NaCl, H2SO4....
   + Hợp chất hữu cơ: CH(metan), C12H22O11 (đường), C2H(axetilen), C2H(etilen),..

3. Phân tử : 
Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất