Oxygen


1) Tính chất của khí oxygen
   + Tác dụng với phi kim  
            S + O2     SO2 
   + Tác dụng với kim loại 
          3Fe + 2O2     Fe3O4   (oxit sắt từ - Iron Oxide Black)
    
+ Tác dụng với hợp chất hữu cơ
          CH4 + 2O2     CO2 + 2H2O

2) Điều chế oxygen

a. Trong phòng thí nghiệm
   đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao 

        2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

        2KClO3  2KCl + 3O2

        2KNO3  2KNO2 + O2

* Cách thu khí oxi:
   - Vì khí oxi ít tan trong nước =>  đẩy nước
   - oxygen nặng hơn không khí => đẩy không khí

b. Trong công nghiệp

- Bằng cách hạ không khí xuống dưới -200oC, sau đó nâng dần nhiệt độ lên -196oC ta thu được khí N2, sau đó nâng đến -183oC ta thu được khí oxi.

- Điện phân nước

  2H2đâ 2H2 ↑ + O2 ↑

3. Ứng dụng : 

   a. Sự hô hấp: 
      - Oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và động, thực vật (phi công, thợ lặn, thợ chữa cháy… )

   b. Sự đốt nhiên liệu
       - Oxi cần thiết cho sự đốt nhiên liệu (tạo nhiệt độ cao hơn, sản xuất gang thép, đốt nhiên liệu trong tên lửa, chế tạo mìn phá đá)

.