MOL

I. Mol :    Mol là lượng chất chứa 6,02.1023  nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

II. Khối lượng mol

 
   * Công thức: m = n.M

                          
III. Thể tích mol

    - Nếu ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (t = 00C, P = 1atm)  thể tích 1 mol các chất khí đều bằng 22,4 lít.

    - Nếu ở điều kiện chuẩn (đkc) (t = 250C, P = 1atm)  thể tích 1 mol các chất khí đều bằng 24,79 lít.
   * Công thức: V = n.22,4     
                          V = n.24,79