METAL

Độ mạnh yếu của kim loại
    K   Na   Ba   Ca   Mg   Al    Zn   Fe   Ni   Sn   Pb   H   Cu   Hg   Ag   Pt   Au  
   “ Khi nào bạn cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu”

   Kim loại kiềm rất mạnh: Li, K, Ba, Ca, Na có khả năng tan trong nước, tại điều kiện thường  
   Kim loại mạnh: Mg, Al
   Kim loại trung bình : Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H 
   Kim loại yếu : Cu, Hg, Ag, Pt, Au 

   Tác dụng với Nước HO2  Kim loại kiềm 
                                                Kim loại mạnh , Kim loại trung bình ở nhiệt độ cao

   Tác dụng với Oxygen O2  Kim loại kiềm , Kim loại mạnh 
                                                 Kim loại trung bình ở nhiệt độ cao

   Tác dụng với Acid  Kim loại mạnh , Kim loại trung bình 
                                      Nhớ rằng kim loại đứng trước H (trừ kim loại kiềm) phản ứng với acid loãng.
                                      Kim loại yếu Đồng (Cu), Bạc (Ag) có thể tác dụng với axit đặc

   Tác dụng với Muối : Kim loại sau Mg sẽ đẩy được kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối. 

               kim loại kiềm Na tác dụng với dung dịch muối NaCl sẽ có 2 phản ứng hóa học xảy ra.

                                       Na phản ứng với nước trước: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 
                                       Sau đó phản ứng giữa muối và bazo: CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl