HÓA TRỊ

1. Quy tắc hóa trị: 
Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này, với nguyên tử nguyên tố khác.

         =   với x, y, a, b là các số nguyên

2. Bài tập:
   a. Tính hoá trị của một nguyên tố: 

     Ví dụ:  Tính hóa trị của Ca trong hợp chất CaCObiết COcó hóa trị II

     Giải:  (O3) => a . 1 = 1 . II  a = II 

   b. Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị:

    Ví dụ: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi C (IV) và O (II)

    Giải: Công thức dạng chung: CxOy

       Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có: IV . x = II . y

          => rút ra tỉ lệ: =24=12

          => lấy x = 1 và y = 2
     Vậy công thức hóa học của hợp chất trên là CO2 

    c. Tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất
         - Với hợp chất AxBy, ta có: 

- Tổng tất cả các phần trăm nguyên tố trong một phân tử luôn bằng 100%