Database AdventureWorks do Microsoft SQL Server cung cấp . Đây là cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn được sử dụng để hiển thị quá trình xử lý giao dịch hàng ngày cho một doanh nghiệp. Các kịch bản bao gồm bán hàng, quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm và nguồn nhân lực.

  Tải xuống database từ đây .

  Để biết thêm thông tin về các table, các mối quan hệ của cơ sở dữ liệu, truy cập liên kết này .