Các loại phản ứng

Phản ứng hóa hợp một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

         4P + 5O2  2P2O5

Phản ứng phân huỷ : một chất phản ứng sinh ra hai hay nhiều chất mới.

         2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

Phản ứng oxi hóa – khử : là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.
      


Phản ứng vôi tôi :

           Vôi sống      Vôi tôi (rắn)- nước vôi trong (dd)
               
CaO  +  H2O → Ca(OH)2
                    chất Ca(OH)2 rắn màu trắng, ít tan trong nước  →  vôi tôi,                                                                         phần tan tạo thành dung dịch bazơ  → nước vôi trong


Phản ứng trung hòa
    Phản ứng giữa axit và bazơ sao cho sau khi phản ứng xong, dung dịch thu được, gồm muối và nước, không còn tính axit hay bazơ.
               H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O