BASE

1. CTHH: M(OH)4      ,       n: số hóa trị của kim loại
        Đọc tên : Tên kim loại (hóa trị) + hydroxide  
                  NaOH : Sodium hydroxide
                  CuOH : Copper (II) hydroxide  
2. Base tan (kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

3. Base không tan : Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…