ACID

1. CTHH: H và gốc axit

2. Acid không có oxi: HCl, H2S,…. 
       Đọc tên : Hydro + Tên phi kim-IC + acid                         Gốc acid : -IDE
                 HCl : hydrochloric acid                                                - Cl : gốc chloride
                 
H2S : hydrosulfuric acid                                               - S : gốc sulfide

Axit có oxi: H2SO4, H2CO3,…
       Đọc tên : Tên phi kim-IC + acid   (Nhiều oxygen)           Gốc acid : -ATE
                H2SO4 : Sulfuric acid                                                    - SO4 : gốc sulfate
                
H2CO3 : Cảbonic acid                                                   - CO3 : gốc carbonate
       Đọc tên : Tên phi kim-OUS + acid   (ít oxygen)           Gốc acid : -ITE
                H2SO3 : Sulfurous acid                                                   - SO3 : gốc sulfite
                HNO2 : Nitrous acid                                                       - NO2 : gốc nitrite