stag
AccountID AccountName
1000654073 ISC.VuDH
1000768153 isc.haipv7
1000768133 isc.duongnl
1000768233 isc.phuongnv35


-- table nhân viên toàn tập đoàn (inside )
   select
        ID,Name,Password,
        b.ParentID,         -- Người quản lý - TPKD
        LocationID,BranchCode,Dept,
        TypeSale,           -- chức vụ SS_IBBPosition.TypeIBB = IBBMembers.TypeSale
        Position,           -- (10, 11, 12) là cs
        Status              -- 0 là còn làm, 1 là nghỉ
        ,*
     from Internet..IBBMembers (NOLOCK) b
        where Name like '%FTQ.TamDT19%' --or Name like '%tgdd%'

-- table tài khoản đăng nhập cho nhân viên saleclub
SELECT TOP 1000 [ID]
      ,[AccountID],[AccountName],[Password],[IAMAccountID],[IAMAccountName]     -- AccountID ID Internet..IBBMember, IAMAccountID ID hệ thống IAM
      ,[SaleTeamID],[Email],[BranchCode]                                        --
      ,[CreatedDate],[CreatedBy],[UpdatedDate],[UpdatedBy]
      ,[Description],[IsActive]                                                 -- IsActive 1 kích hoạt
  FROM [SalePlatform].[dbo].[SPF_Account]
  WHERE AccountName LIKE '%vudh%'