Lý thuyết

Kiểu dữ liệu tạm thời

Kiểu dữ liệu tạm thời cho phép bạn lưu trữ ngày tháng và/hoặc thời gian. PostgreSQL có 5 kiểu dữ liệu tạm thời chính:

 • DATE chỉ lưu trữ giá trị của ngày, tháng năm.
 • TIME lưu trữ các giá trị thời gian trong ngày.
 • TIMESTAMP lưu trữ cả ngày tháng, năm và thời gian trong ngày.
 • TIMESTAMPTZ là kiểu dữ liệu dấu thời gian, nhận biết múi giờ. Là viết tắt của dấu thời gian với múi giờ.
 • INTERVAL lưu trữ khoảng thời gian.
 • TIMESTAMPTZ là phần mở rộng PostgreSQL trên các kiểu dữ liệu tạm thời theo tiêu chuẩn SQL.

Bài tập

Tìm kiểu dữ liệu phù hợp nhất cho các cột của bảng appeal được mô tả bên dưới theo thứ tự:

 • Cột id: id của các đơn yêu cầu, có giá trị tự động tăng lên đến hàng triệu.
 • Cột content: nội dung của đơn yêu cầu.
 • Cột received_on: ghi lại ngày và thời gian khi nhận được đơn yêu cầu.
 • Cột approved_on_appeal: cho biết về trạng thái của quyết định cho vay đã được chấp nhận hay không dựa theo đơn yêu cầu.
 • Cột reviewed: lưu trữ ngày khi đơn yêu cầu được xem xét.

(Hãy chọn đáp án đúng nhất)

A. SERIAL, TEXT, TIMESTAMP, BOOLEAN, DATE

B. SERIAL, TEXT, TIMESTAMP, BOOLEAN, TIMESTAMP

C. SERIAL, TEXT, DATE, BOOLEAN, DATE

D. SERIAL, TEXT, DATE, BOOLEAN, TIMESTAMP