Lý thuyết

Boolean

Một kiểu dữ liệu BOOLEAN có thể có một trong 3 trạng thái: true, false hoặc null. Bạn sử dụng từ khoá BOOLEAN hoặc BOOL để khai báo một cột với kiểu dữ liệu BOOLEAN.

Mặc định của cột Boolean

Một cột BOOLEAN có mặc định là false rất ít. Trong đa số tình huống, giá trị mặc định sẽ là true. Hãy tưởng tượng một hệ thống quản lý người dùng được xây dựng cho một trang web. Hành vi mặc định là người dùng mới có thể đăng ký truy cập vào trang web. Truy cập này vẫn có sẵn cho đến khi người dùng thể hiện hành vi cộng đồng kém và bị khóa quyền truy cập. Như vậy, cột mô tả quyền có được truy cập hay không trong trường hợp này sẽ được đặt mặc định là true.

Bài tập

Đối với mỗi giá trị có kiểu dữ liệu là BOOLEAN được mô tả bên dưới, trường hợp nào nên đặt giá trị mặc định của cột là true?

  1. Cột poisonous (có chứa độc) là một cột của một bảng mô tả về các thực vật có độc ở trong cơ sở dữ liệu.
  2. Cột is_closed (đã đóng) của bảng course mô tả về trạng thái khóa học đó trong cơ sở dữ liệu của một trường đại học.

(Chọn đáp án đúng nhất)

A. 1

B. 2