Lý thuyết

Các kiểu dữ liệu văn bản có sẵn trong PostgreSQL bao gồm TEXTVARCHAR và CHAR.

1. TEXT
 • Kiểu TEXT có thể dùng cho một chuỗi các ký tự không bị giới hạn về chiều dài.
 • Kiểu dữ liệu TEXT là một lựa chọn tốt cho dữ liệu văn bản có độ dài không xác định.
2. VARCHAR
 • Kiểu dữ liệu VARCHAR lưu trữ chuỗi các ký tự không bị giới hạn chiều dài. Ngoài ra kiểu VARCHAR còn cho phép người dùng đặt ra giới hạn đối với các giá trị dữ liệu được gọi bằng cách mô tả một số nguyên N, được đặt trong ngoặc đơn liền sau VARCHAR. Ví dụ VARCHAR(50), VARCHAR(100),... 
 • Kiểu VARCHAR cho phép các chuỗi có ít hơn N ký tự được lưu trữ trong cột. Việc cố gắng chèn một chuỗi có độ dài lớn hơn N sẽ dẫn đến lỗi.
 • Việc khai báo là cột có kiểu dữ liệu là VARCHAR mà không chỉ định N thì tương đương với khai báo một cột có kiểu dữ liệu là TEXT.
3. CHAR
 • Kiểu dữ liệu CHAR cũng được sử dụng để thể hiện một chuỗi các ký tự nhưng nó khác với VARCHAR(N) ở chỗ các giá trị được lưu trữ trong cột CHAR(N) không thay đổi về chiều dài. Nếu một chuỗi được lưu trữ nhỏ hơn độ dài cố định là N, khoảng trắng sẽ được thêm vào cuối (bên phải) để đảm bảo chuỗi có độ dài N.
 • Một cột CHAR không được khai báo N mặc định nghĩa là cột đấy chỉ có thể lưu trữ một ký tự. Nghĩa là: CHAR tương đương với CHAR(1).

Bài tập

Xác định loại dữ liệu tốt nhất cho các tình huống dưới đây theo thứ tự:

 1. Một mã gồm có hai ký tự, được sử dụng để phân biệt vị trí lưu trữ cho các sản phẩm trong kho.
 2. Tên của các chương trình cộng đồng được lưu trữ trong thư viện thành phố, có độ dài tối đa 100 ký tự .
 3. Một trường dữ liệu thể hiện nội dung của email cho một nhà cung cấp dịch vụ email.
 4. Mã số nhân viên bao gồm chín chữ số.

(Hãy chọn đáp án đúng nhất)

A. CHAR(N), CHAR(N), TEXT, VARCHAR(N)

B. VARCHAR(N), CHAR(N), TEXT, VARCHAR(N)

C. CHAR(N), VARCHAR(N), TEXT, CHAR(N)

D. VARCHAR(N), CHAR(N), TEXT, CHAR(N)