Lý thuyết

Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá sự đa dạng của các kiểu dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và tìm hiểu cách xác định các kiểu dữ liệu đấy để sử dụng chúng phù hợp với nhiều tình huống khác nhau.

Có một số loại dữ liệu khác nhau có sẵn trong PostgreSQL. Bao gồm những kiểu sau:

  • Text: Text được sử dụng cho các giá trị chuỗi như tên hay là mô tả sản phẩm.
  • NumericNumeric được sử dụng cho các giá trị dữ liệu đại diện cho số lượng và số đo.
  • TemporalTemporal được sử dụng cho các giá trị dữ liệu đại diện cho ngày và thời gian.
  • BooleanBoolean được sử dụng cho các giá trị dữ liệu đại diện cho một giá trị có hai trạng thái: true hoặc false.

Ngoài ra, còn có các kiểu dữ liệu khác nhưng trong khóa học này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào các kiểu được mô tả ở trên.

Bài tập

Xác định tình huống phù hợp nhất để sử dụng kiểu dữ liệu temporal. (Hãy chọn đáp án đúng nhất)

  1. Chiều cao của một khách hàng.
  2. Số lượng cà phê được đặt hàng từ một nhà phân phối.
  3. Trạng thái có thể tái chế hay không của một loại nhựa.
  4. Kỷ niệm ngày cưới của khách hàng.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4