Xem thông tin dtkd đã tao trên web inside

 

http://inside.fpt.net/default.asp

http://mvc.inside.fpt.net/IBB/MBSv4Report

Tài khoản inside: 
phuongnv35
212597982

Giám đốc/TP KD:
hcm.phongqh
Spf123456

Nhận xét