Vào trang quản lý hợp đồng của inside
http://trackmobisale.fpt.net/TrackingCheckingContract

Search hợp đồng => nhấn nút LogSMS => xem lịch sử bắn sms

xem số điện thoại có đổi ở inside hay ko
    SELECT * FROM Internet..ObjPhone(NOLOCK) WHERE ObjID =1101303653