Tài khoản sale : isc.phuongnv35 / Spf123
Tài khoản trưởng phòng: hcm.phongqh / Spf1234561.1 Tạo phiếu thanh lý TSD (sale tạo trên app)
 

 1.1.b
Detail Phiếu Hủy TSD
sau khi tạo 

  Web partner => duyệt (CusX)
       Vào trang inside http://partner-stag.fpt.net/tl-tsd 
        phuongnv35  / 2125979820.A DASHBOARD
      Search hợp đồng => xem thông tin phiếu hủy TSD của sale tạo
0.B ĐỀ NGHỊ HỦY 
 2.3 CUSX - Duyệt - từ chối1.2.b
Detail Phiếu Hủy TSD
sau khi từ chối CusX
1.3.b
Detail Phiếu Hủy TSD
sau khi duyệt ở CusX

 


1.4.a
Detail Phiếu Hủy TSD
sau khi  hủy ở TPKD1.4.a
Detail Phiếu Hủy TSD
sau khi  duyệt ở TPKD1.4b. OTP xác nhận
hủy hợp đồng

2. List hợp đồng 3. Detail hợp đồng    

Sau khi kí hết BBTL hoàn tất

4. Tạo phiếu Hủy TSD, số lượng TV đã giảm từ 5 => 4