Tài khoản 
1. Tạo phiếu thanh lý TSD
2. partner --> duyệt (CusX)
3. Vào App --> duyệt "

Tài khoản inside: 
phuongnv35
212597982

Giám đốc/TP KD:
hcm.phongqh
Spf123456

Nhân viên saleclub
isc.phuongnv35
Spf123

2. Tài liệu
  - URD : 
  - vudh tồn đọng - sheet Hủy TSD 3.16: