Checklist


switch(iPriority) {
case 1: iInit_Status = 4; break; // Không có tín hiệu
case 2: iInit_Status = 157; break; // Lỗi thiết bị (thiết bị ko lên nguồn)
case 3: iInit_Status = 4; break; // Không có tín hiệu
case 4: iInit_Status = 6; break; // Tín hiệu không ổn định, suy hao không đạt chuẩn
case 5: iInit_Status = 46; break; // Kết nối được wifi nhưng chập chờn
case 6: iInit_Status = 49; break; // Tín hiệu tốt, không truy cập được
case 7: iInit_Status = 23; break; // Bảo trì theo yêu cầu KH
default:
iInit_Status = -1;
break;
}

172.20.18.252 systemapi.fpt.vn #staging
172.20.18.252 systemapitest.fpt.vn #staging

http://systemapitest.fpt.vn/api/CLPhysicalErr/CLPhysicalError_v2

--header 'Token: 164CD5C123BA16F9B13402E6FEB586FE' 

{     
      "Contract":"HNH889366",
      "CreateBy":"TrongNM3",
      "Description":"TrongNM3 Test"
}