I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là: A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122 Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là: A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48) Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là: A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200) Câu 4. Tập các ước của -8 là : A. {-1; -2; -4; -8} B. {1; 2; 4; 8} C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8} D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8} Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng Kí hiệu Z + , Z - thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x  Z khi đó A. x  N  x  Z + B. x  Z + x  N C. x  Z + x Z - D. x  Z + x  N Câu 6. |x| = 3 thì giá trị của x là: A. 3 B. 3 hoặc -3 C. -3 D. Không có giá trị nào. Câu 7. Nếu x.y < 0 thì: A. x, y cùng dấu B. x > y C. x, y khác dấu. D. x < y Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau: Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “- ” thì ta phải.........................tất cả số hạng trong dấu ngoặc, dấu............... thành dấu...............và dấu ................ thành dấu................. II- TỰ LUẬN : (6 điểm) Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể) a) 5.(–8).2.(–3) b) 3.(–5) 2 + 2.(–5) – 20 c) 34.(15 –10) – 15.(34 –10) Bài 2: (2 điểm) Tìm xZ , biết: a) 5 – (10 – x) = 7 b) x 3  7 Bài 3: (1 điểm) Tìm số nguyên n sao cho 2n – 1 là bội của n + 3 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 1 2 3 4 5 6 7 A D C C B B C Câu 8. Đổi dấu - cộng – trừ - trừ - cộng TỰ LUẬN: (6 điểm) Bài 1: (3 điểm) Kết quả : a/ 240(1 điểm) b/ 45 (1 điểm) c/ = 34.15 – 34.10 – 34.15 + 15.10 (0,5 điểm) =10.( -34 + 15 ) = 10 . (-19) = - 190 (0,5 điểm) Bài 2: (2 điểm) a/ - Tính được : 5 – 10 + x = 7 (0,5 điểm) - Tính được : x = 12 (0,5 điểm) b/ - Tính được : x – 3 = 7 hoặc x – 3 = – 7 (0,5 điểm) - Tính được : x = 10 ; x = – 4 (0,5 điểm) Bài 3: (1điểm) 2n +1 là bội của n – 3 nghĩa là 2n +1  n – 3 ( 0,25 điểm)  2(n – 3) + 7 n – 3 nên 7 n – 3 ( 0,25 điểm) Suy ra n – 3  Ư(7). Ta có Ư(7) = {1; -1; 7; -7} ( 0,25 điểm) Vậy n = 4; n = 2 ; n = 10; n = -4 (