Mô tả


4. Công cụ SOLVE đề tìm nghiệm Bçm tù hợp phím SHIFT + CALC nhêp giá trð biến muøn tìm Ví dụ: Để tìm nghiệm cþa phāćng trình: 2 2 2 2 4.2 2 4 0       x x x x x ta thĆc hiện theo các bāĉc sau: Bước 1: Nhêp vào máy : 2 2 2 2 4.2 2 4 0       X X X X X Bước 2: Bçm tù hợp phím SHIFT + CALC Máy hói Solve for X cò nghïa là bän muốn bắt đầu dñ nghiệm với giá trð của X bắt đầu từ số nào? chî cần nhập 1 giá trð bất kì thóa mãn điều kiện xác đðnh là được. Chẳng hän ta chọn số 0 rồi bấm nút = Bước 3: Nhên nghiệm: X 0  Để tìm nghiệm tiếp theo ta chia biểu thăc cho (X - nghiệm trāĉc), nếu nghiệm lẻ thì lāu biến A, chia cho X A tiếp tĀc bçm SHIFT + CALC cho ta đāợc 1 nghiệm X  1. Nhçn nýt ! sau đò chia cho X-1 nhçn dçu = máy báo Can’t Sole do vêy phāćng trình chî cò hai nghiệm x1 2   0, x 1