sms

 
/account/v3/api/v1.0/notification/push-message

{"Title":"Thông tin SMS","Message":"Không có hạ tầng cho khách hàng phong test 40. Vui lòng liên hệ ftel.isc.mobisale@fpt.com.vn để được hỗ trợ.","Sound":"","Priority":"high","AccountId":1000768183,"Source":1,"AccountName":"isc.phongdh10","Type":1,"Model":null,"CategoryModel":"10"}
{"Title":"Thông tin SMS","Message":"Đã xảy ra lỗi trong quá trình tạo đơn hàng cho khách hàng ĐẶNG NHẬT. Vui lòng liên hệ ftel.isc.mobisale@fpt.com.vn để được hỗ trợ.","Sound":"","Priority":"high","AccountId":1000768183,"Source":1,"AccountName":"isc.phongdh10","Type":1,"Model":null,"CategoryModel":"10"}
{"Title":"Thông tin SMS","Message":"Hệ thống vừa tạo thành công đơn hàng số HNIH73C969RL theo yêu cầu từ FOX Ơi, vui lòng kiểm tra tại FOX Ơi","Sound":"","Priority":"high","AccountId":1000768183,"Source":1,"AccountName":"isc.phongdh10","Type":1,"Model":null,"CategoryModel":"10"}

{"Title":"KHTN từ kênh FPT.VN","Message":"Không có NVKD tiếp nhận KHTN D, đề nghị TPKD tiếp nhận xử lý.","AccountId":1000070202,"AccountName":"HCM.Linhlv1","Type":2,"Model":{"PotentialObjID":775040,"UserName":"HCM.Linhlv1"},"CategoryModel":"20","Sound":"","Priority":"high","Source":2}
{"Title":"KHTN từ kênh FPT.VN","Message":"KHTN D từ kênh FPT.VN. Bạn hãy bấm vào đây trong vòng 60 giây để nhận thông tin chi tiết.","AccountId":1000173432,"AccountName":"HCM.NAMKH","Type":2,"Model":{"PotentialObjID":775040,"UserName":"HCM.NAMKH"},"CategoryModel":"20","Sound":"","Priority":"high","Source":2}

{"Title":"Kế hoạch đã được import data hoàn tất","Message":"Kế hoạch \"Phục vụ test inbound chuyển SaleClub 02\" của bạn đã được import data hoàn tất, vui lòng tiến hành phân phối data.","AccountId":1000518753,"AccountName":"HCM.ThongDH3","Type":1,"Model":null,"CategoryModel":"10","Sound":"","Priority":"high","Source":2}


/utility/api/v1.0/sms/send-template
{"Account":"saleplatform","Phone":"0358235276","SaleTeamId":2,"SaleChannelId":1,"EventType":31,"Data":{"total":"1,650,000","shortlink":"https://fpt.vn/sl/DL1Ga","urlMember":"fpt.vn/member","token":"3A3B3F85DD"}}

*** /utility/api/v1.0/sms/send-template - ký kết HDDT ***
{"Account":"saleplatform","Phone":"0972324377","SaleTeamId":41,"SaleChannelId":1,"EventType":41,"Data":{"total":"2,763,000","contract":"SGAAS2971","otp":"B93D","shortlink":"https://fpt.vn/sl/qWdl2"}}
Nhận xét