1. dtkd/caring-status-list - Menu đã chăm sóc, chưa chăm sóc (filter search)

 


{{domain}}/d2d-nonsale/{{instance}}/public/api/dtkd/caring-status-list

{}

{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Title""Thông báo",
        "Message""Thành công.",
        "ExMessage"null,
        "Popup"0
    },
    "Data": {
        "Result": [
            {
                "Id"1,
                "Name""Đã chăm sóc"
            },
            {
                "Id"2,
                "Name""Chưa chăm sóc"
            }
        ],
        "Pagination"null
    }
}
Nhận xét