Source
none-sale

Share Point
SalePlatform_V3.12 / 04. SRS / Đối tác kinh doanh

Các tài khoản trưởng phòng có dữ liệu
1000007193 HCM.SangTTH
1000128122 HCM.Khoanvd
1000654473 HCM.Thittq1

anh gưi thông tin acc TP trên staging để ae tiện test
user : hcm.thittq1
pass : 1

Token 

curl --location --request POST 'http://saleplatform-api-stag.fpt.net/ftel-gw/auth/api/v1.0/authentication/token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'CheckSum;' \
--header 'Digest;' \
--header 'Authorization: Basic c3BmLW1vYmlsZWFwcDpzcGYtbW9iaWxlYXBwI2RldiMyMDIx' \
--data-raw '{
    "GrantType""password",
    "AccountName""hcm.thittq1",
    "Password""4dff4ea340f0a823f15d3f4f01ab62eae0e5da579ccb851f8db9dfe84c58b2b37b89903a740e1ee172da793a6e79d560e5f7f9bd058a12a280433ed6fa46510a",
    "Token""string"
}

'