CẢI THIỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ SOURCE CODE VỚI GIT
The Git & Github Bootcamp trên Udemy

Q4.1. CẢI THIỆN KỸ NĂNG PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM
Q3.1. CẢI THIỆN KỸ NĂNG CODE LINQ C#
Q2.1. CẢI THIỆN KỸ NĂNG CODE WEB UI - CSS, Bootrap, Javascript trên Udemy
Q1.1. Bổ sung kiến thức về công nghệ Cloud (Azuna) - 50%

Y21.1. Nâng cao kỹ năng công nghệ. Học React + Redux trên trang Sololearn
Q4.1. Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# 9.0 trong Microsoft .NET 5.0
Q3.1. Nghiên cứu toolbet Power Pivot, Power Query trong excel - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu
Q2.1. Nghiên cứu thư viện C# EPPlus để xuất báo cáo Excel theo nhu cầu công việc
Q1.1. Nghiên cứu sử dụng tool app.diagrams.net để vẽ lưu đồ database

Y20.1. Hoàn thành khóa học Thiết kế UI/UX với Figma của Lưu Trọng Nhân trên trang Edumall.vn